ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ruwen Filus + TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell [25]