ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Patrick Franziska + Ruwen Filus [42]