இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Betreuer + German Open 2016 Berlin Max-Schmeling-Halle [10]